Tess is op zoek naar een dressuurpaard. Zij leest een advertentie van Daan waarin hij zijn dressuurpaard te koop aanbiedt. Tess maakt een afspraak met Daan om het paard te bekijken en te rijden en neemt haar instructeur mee die eveneens even in het zadel plaats zal nemen.

Daan geeft aan dat het paard een nogal rare eigenschap heeft: het paard steekt op stal regelmatig zijn tong naar buiten. Aangezien Daan geen echte klik met het paard heeft, heeft trainer Ruben het paard de afgelopen maanden getraind.
Tess heeft wel een klik met het paard en besluit na de klinische en röntgenologische goedkeuring om het paard te kopen.
Nadat het paard enige tijd bij Tess op stal staat, wordt zij door haar instructeur er op gewezen dat het paard tijdens het rijden zijn tong naar buiten steekt. Tevens heeft Tess ontdekt dat het paard zo nu en dan last heeft van op slot zittende knieën als het op stal staat. Na deze ontdekking is Tess alles behalve blij met haar aankoop. Als blijkt dat Tess en Daan niet tot een oplossing gaan komen, schakelt Tess haar advocaat in.

Het voortraject: voorlopig getuigen verhoor

Helaas heeft de inschakeling van de advocaat ook niet tot gevolg dat er alsnog een minnelijke oplossing wordt bereikt. De advocaat adviseert Tess daarom om een gerechtelijke procedure op te starten. Voordat de daadwerkelijke procedure wordt opgestart verzoekt de advocaat eerst om een voorlopig getuigenverhoor.

Tijdens dit voorlopig getuigenverhoor wordt Ruben als getuige voor de rechter opgeroepen. Het voorlopig getuigenverhoor heeft als functie om bewijs te verzamelen en in te schatten welke kaarten Tess in handen heeft zodat zij een betere afweging kan maken of zij wel of niet een procedure op zal gaan starten.

Ruben verklaart dat het paard wel eens zijn tong uitstak als Daan tijdens de les op het paard reed. Hij heeft dit echter niet aan Daan gemeld. In de maanden dat hij het paard trainde heeft hij niet gemerkt dat het paard zijn tong uitstak tijdens het rijden. Tevens heeft Ruben verklaard dat hij Daan heeft geadviseerd om het paard op een speciale manier te laten bekappen en te beslaan om de op slot zittende knieën te voorkomen. De speciale wijze van bekappen en beslaan bracht met zich mee dat het paard geen last meer had van de op slot zittende knieën.

Tess besluit vervolgens een procedure op te gaan starten, waarna haar advocaat Daan dagvaardt.

De procedure: de rechtsgronden

Tess vordert kort door de bocht dat Daan het paard terug moet nemen en de koopprijs aan haar moet terugbetalen. Daarnaast vordert zij een schadevergoeding (stallingskosten e.d.) van Daan. Tess heeft voor haar vorderingen de volgende rechtsgronden aangevoerd:

Bedrog
Tess is van mening dat Daan opzettelijk een onjuiste mededeling heeft gedaan. Daan heeft immers alleen gemeld dat het paard op stal zijn tong uitstak terwijl hij ook wist dat het paard dit ook tijdens het rijden deed. Ook heeft hij volgens haar opzettelijk verzwegen dat het paard last had van op slot zittende knieën.

(korte samenvatting bedrog: iemand wordt tot een rechtshandeling bewogen, in dit geval het sluiten van de koopovereenkomst, door opzettelijk onjuiste mededelingen, opzettelijke verzwijging of een andere kunstgreep)

Dwaling
Tess voert aan dat indien zij geweten had dat het paard zijn tong tijdens het rijden naar buiten stak en last had van op slot zittende knieën, zij nooit de koopovereenkomst had gesloten.

(korte samenvatting dwaling: er is sprake van een verkeerde voorstelling van zaken. Zonder deze onjuiste voorstelling van zaken had men niet de koopovereenkomst gesloten. De verkeerde voorstelling kan bijvoorbeeld komen door onjuiste inlichtingen, ongeoorloofd zwijgen of doordat de koper en de verkoper van onjuiste feiten uitgingen.)

Non-conformiteit
Tess is van mening dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt. Het paard bezit volgens haar niet de eigenschappen die een dressuurpaard moet bezitten. Volgens haar is het paard ongeschikt als dressuurpaard omdat het paard tijdens het rijden zijn tong uit steekt en op stal last heeft van op slot zittende knieën.

(korte samenvatting non-conformiteit: het paard beantwoordt niet aan de overeenkomst. Het paard bezit niet de eigenschappen die men mag verwachten.)

De procedure: het verweer van Daan

Daan voert kort samengevat als verweer dat hij niet wist dat het paard tijdens het rijden zijn tong uitstak. Het probleem met de op slot zittende knieën was naar zijn mening met de speciale wijze van bekappen en beslaan opgelost en derhalve niet het vermelden waard. Tevens geeft hij aan dat hij nog nooit op zijn startcoupon de melding heeft gehad dat het paard in de ring zijn tong uitstak.

De procedure: de beoordeling van de rechter

Bedrog en dwaling
Daan heeft aangegeven dat hij niet wist dat het paard tijdens het rijden zijn tong uitstak. Uit de verklaring van Ruben blijkt dat Ruben wist dat het paard zijn tong uitstak, echter Ruben heeft verklaard dat hij dit niet bij Daan heeft gemeld. Volgens de rechter kan dus niet worden aangenomen dat Daan wist dat het paard tijdens het rijden zijn tong uitstak en dat hij deze informatie opzettelijk voor Tess heeft verzwegen.

Tijdens de procedure heeft Daan te kennen gegeven dat hij wist dat het paard last kon hebben van op slot zittende knieën en dat hij er van overtuigd is dat het paard bij een speciale behandeling van de hoefsmid hier geen last meer van heeft. Ruben heeft in zijn verklaring aangeven dat het paard een speciale behandeling heeft gehad van de hoefsmid en dat het paard sindsdien geen last meer heeft gehad van op slot zittende knieën. De rechter is van mening dat hiermee niet vast komt te staan dat Daan de op slot zittende knieën opzettelijk heeft verzwegen, zodat Tess tot aankoop van het paard over zou gaan.

Aangezien niet vast is komen te staan dat Daan wist dat het paard tijdens het rijden zijn tong uitstak, kan Daan niet het verwijt worden gemaakt dat hij een mededelingsplicht heeft geschonden. Omdat Daan van mening was dat het probleem van de op slot zittende knieën was verholpen valt niet in te zien dat hij Tess over dit probleem had moeten inlichten. Het beroep op dwaling slaagt daardoor niet.

Non- conformiteit
Een paard voldoet niet aan de overeenkomst indien het gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper, niet de eigenschappen bezit die de verkoper van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat het paard de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik en het overeengekomen bijzonder gebruik nodig zijn. Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan een leerpony die braaf moet zijn, een fokmerrie die vruchtbaar moet zijn en een sportpaard dat geen lichamelijke beperkingen mag hebben waardoor hij ongeschikt is voor de sport.

De rechter is van mening dat Tess onvoldoende feiten heeft gesteld dat het paard ongeschikt is voor het bijzondere gebruik dat haar bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, te weten de dresssuursport. De rechter is van mening dat de op slot zittende knieën niet met zich meebrengt dat het paard ongeschikt is voor de dressuursport. Uit de verklaring van Ruben, de rechter kent aan zijn verklaring grote waarde toe aangezien hij een paardentrainer en ervaren ruiter is, komt naar voren dat het probleem met de op slot zittende knieën met de speciale behandeling van de hoefsmid is opgelost. De rechter volgt Tess niet in haar betoog dat het paard vanwege de op slot zittende knieën ongezond is. De rechter is van mening dat de op slot zittende knieën een met enige regelmaat voorkomend probleem is dat met speciaal beslag kan worden verholpen. Het paard is daardoor volgens de rechter niet minder geschikt voor de dressuursport of ongezond.

Dat het paard ook tijdens het rijden zijn tong uitsteekt, maakt het paard volgens de rechter nog niet ongeschikt voor de dressuursport. Ruben heeft verklaard dat het uitsteken van de tong van invloed kan zijn in de dressuursport, maar heeft tevens aangegeven dat het paard zijn tong niet uitstak als hij op het paard reed. Daan heeft verklaard dat hij nooit op een startcoupon de opmerking heeft gehad dat het paard zijn tong uitstak of dat hij hiervoor is uitgebeld. Tevens heeft de instructeur van Tess verklaard dat het paard bij haar de tong niet uitstak toen zij op het paard heeft gereden. De rechter is van oordeel dat het wel of niet uitsteken van de tong afhankelijk is van wie op het paard rijdt. Dat het paard bij sommige ruiters zijn tong uitsteekt maakt het nog niet ongeschikt als dressuurpaard.

Kortom, Tess wordt door de rechter in het ongelijk gesteld en wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Conclusie
Bovenstaand artikel is geschreven om te schetsen hoe een procedure er ongeveer uit kan zien indien een koper ontevreden is met een aangekocht paard. Een procedure zal veelal bestaan uit een aantal schriftelijke rondes, een zitting en eventueel uitgebreid met bijvoorbeeld (voorlopige) getuigenverhoren en/of een (voorlopig) onderzoek door een deskundige. Een en ander zal per situatie verschillen net als hetgeen de partijen aan zullen voeren en moeten bewijzen. De juridische materie is slechts beknopt besproken en zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen enkele rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

Als inspiratie voor bovenstaande artikel is een daadwerkelijk gewezen uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9641) gebruikt. De casus en de procedure behorende bij deze uitspraak zijn in dit artikel slechts verkort (en dus niet volledig) weergegeven. Eventuele overeenkomsten met namen berusten puur op toevalligheid. De jurisprudentie blijft zich ontwikkelen. Het si aldus mogelijk dat aangehaalde jurisprudentie reeds acterhaald is. Raadpleeg voor advies over uw situatie derhalve altijd een advocaat.

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!