De zomer is voorbij en de herfst is in aantocht. De blaadjes vallen van de bomen en de eikels komen in grote getale naar beneden. Margriet kan geen paardenblad openslaan of op het internet surfen of ze komt de ene na de andere waarschuwing tegen over giftige eikels. Alle berichten en waarschuwingen waarin wordt aangegeven dat eikels schadelijk en zelfs dodelijk voor paarden kunnen zijn, zitten Margriet niet lekker.

Margriet heeft haar paarden in pensionstalling staan bij Piet. Op het erf van de pensionstal staan ook diverse eikenbomen. Margriet is overdag aan het werk en kan dus niet de hele dag controleren of haar paarden wel of geen eikels eten als zij in het land lopen. Volgens Piet valt de eikelconsumptie van de paarden reuze mee en hij slaat de waarschuwingen in de wind.

Hoe zit dit eikelprobleem juridisch in elkaar?

Op veler verzoek zal in dit artikel het veelbesproken 'eikeltjesprobleem' onder de juridische loep worden gelegd.

De overeenkomst
De basis tussen de rechtsverhouding tussen Margriet en Piet vormt de stallingsovereenkomst. Deze stallingsovereenkomst kan schriftelijk worden gesloten (whisfull thinking van mijn zijde. De paardenwereld blijft in de praktijk toch een wereld van voornamelijk mondelinge afspraken) of mondeling. (Mondelinge overeenkomsten tellen ook, maar leveren in de praktijk veelal bewijsproblemen op. Probeer achteraf maar eens aan te tonen wat je lang geleden mondeling hebt afgesproken).

Op basis van deze stallingsovereenkomst hebben Margriet en Piet bepaalde verplichtingen over en weer. In de basis zal het er veelal op neer komen dat Margriet op tijd het stalgeld moet voldoen en Piet moet de paarden van Margriet te eten geven, de stallen uitmesten, de weidegang verzorgen en de faciliteiten zoals de bak en spuitplaats beschikbaar stellen. Naast deze basisverplichtigingen kunnen partijen ook nog nadere afspraken maken, zoals het geven van medicijnen, gebruik van hindernismateriaal, stallen van de trailer, het wisselen van staldekens, enzovoort.

Zorgplicht pensionhouder
Naast de basisverplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en nader gemaakte afspraken, heeft de pensionhouder een zorgplicht voor het paard. Deze zorgplicht vloeit als het ware automatisch voort uit de stallingsovereenkomst (deze zorgplicht rust op de pensionhouder en is van toepassing ook al is deze zorgplicht niet in de overeenkomst uitgeschreven of nader tussen partijen besproken). De pensionhouder moet als een goed huisvader op de paarden passen die hij onder zijn hoede heeft. Hij kan eventuele ongevallen of schade bij het paard niet altijd voorkomen, maar dit doet geen afbreuk aan de op hem rustende verplichting om ongelukken en schade zoveel mogelijk te beperken. Indien een paard schade oploopt, dan komt voor de pensionhouder de aansprakelijkheid om de hoek kijken indien hij onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen.

De pensionhouder moet er dus zorg voor dragen dat het paard in een veilige omgeving staat en goed verzorgd wordt. Als het paard koliekverschijnselen vertoont, dan mag de pensionhouder het paard niet aan zijn lot overlaten. Als de bedrading stuk getrokken is, dan zal de pensionhouder dit behoren te repareren om te voorkomen dat een paard zich hieraan kan verwonden. Eventuele scherpe uitsteeksels in de stal behoren verwijderd te worden, enzovoort.

De eikelproblematiek dient ook in het licht van deze zorgplicht te worden bekeken. De pensionhouder moet zorgen voor een veilige omgeving voor het paard. De pensionhouder zou mijns inziens, mede gelet op alle waarschuwingen, tekortschieten in zijn zorgplicht, indien een paard komt te overlijden vanwege het eten van te veel eikels en de pensionhouder ter voorkoming hiervan geen maatregelen heeft getroffen. De pensionhouder kan er voor kiezen om de aanwezig eikenbomen om te kappen of te snoeien (afhankelijk van eventueel benodigde vergunning), de weides met aanwezige eikenbomen tijdelijk niet gebruiken, gevallen eikels verwijderen of delen van het weiland afpalen zodat de paarden niet bij de 'eikelzone's' kunnen komen.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid is zeker geen gemakkelijke materie. Vragen als o.a.: waren de getroffen maatregelen voldoende? wat te doen met de eigen energie van het paard? en hoe hoog is de schade?, alsmede bewijsproblemen zijn allemaal hobbels die men op de te bewandelen aansprakelijkheidsweg tegen zal komen.

Ondanks dat pensionhouders het beste voor hebben met een paard, kan er altijd iets misgaan. Zorg als pensionhouder daarom altijd voor een passende verzekering. Mocht u aansprakelijk zijn, dan wordt dit (afhankelijk van de polis) door de verzekering gedekt.

De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. In de praktijk spelen veelal diverse omstandigheden en juridische aspecten een rol, die niet allemaal in een artikel kunnen worden besproken. De uitkomst zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Aansprakelijkheid. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!