Freek is voor zijn dochter op zoek naar een sportpony. Na meerdere pony's te hebben uitgeprobeerd valt het oog van zijn dochter op Piccolo. Piccolo is een vierjarige E-pony die voldoende is ingereden om op concours te worden uitgebracht. Door de professionele verkoper is Piccolo aangeboden als een vierjarige sportpony met een stokmaat van 154 cm. Volgens het paspoort had Piccolo op 7 maart 2014 een stokmaat van 147,9 cm. Piccolo wordt in oktober 2014 aan Freek geleverd.

Nadat er enige lessen zijn gevolgd, is de combinatie klaar om op concours te gaan starten. Voor het aanvragen van de startpas en de correcte registratie van Piccolo, moet Piccolo eerst nog gemeten worden. Tijdens de meting in december 2014 blijkt dat Piccolo een stokmaat van boven de 157 cm. heeft. Freek is het niet eens met deze meting en stelt hiertegen beroep in. Bij de hermeting in februari 2015 wordt eveneens een stokmaat van 157 cm. vastgesteld.

Piccolo is aldus te groot om als E-pony door te gaan en mag door de dochter van Freek niet op ponywedstrijden worden uitgebracht. Aangezien alle vriendinnen van de ponyclub bij de pony's starten, ziet Freek het niet zitten als zijn dochter met Piccolo bij de paarden uit zal komen.

Freek zit met zijn handen in het haar. De E-pony die hij voor zijn dochter heeft gekocht, blijkt een paard te zijn. De advocaat van Freek heeft namens hem de koopovereenkomst ontbonden. De advocaat van Freek start vervolgens een procedure, nadat een schikking met de verkoper niet mogelijk is gebleken.

De vorderingen

Kort samengevat vordert Freek terugname van de pony, restitutie van de koopsom en vergoeding van de door hem gemaakte kosten zoals stalling, dierenarts, enzovoort. Freek baseert zijn vordering primair op het tekortschieten van de verkoper in de nakoming van de koopovereenkomst en subsidiair op dwaling (verkeerde voorstelling van zaken).

Het verweer

De verkoper legt in de procedure een brief over van een deskundige (dierenarts). De deskundige geeft in de brief aan dat de hoogte van de stokmaat van een paard en een pony pas na het achtste jaar vast ligt. Aangezien Piccolo slechts vier jaar was en in een periode van 9 maanden (maart 2014 – december 2015) 9,1 cm ( 157 cm – 147,9 cm) was gegroeid, is het wetenschappelijk verantwoord om te stellen dat de pony bij de levering kleiner was dan 157 cm.

Eerste beoordeling door de rechter

Volgens de rechter was Freek bekend met het paspoort waarin stond dat de pony in maart 2014 een stokmaat van 147,9 cm had. De pony werd in de advertentie aangeboden met een stokmaat van 154 cm. Voor Freek was het aldus bekend dat de pony in een periode van 7,5 maand 6 cm was gegroeid. Hieruit had Freek af kunnen leiden dat de pony in dit groeitempo al snel de stokmaat van 157 cm zou overschrijden.

Reactie Freek

Freek betoogt vervolgens dat de in maart 2014 gemeten stokmaat van 147,9 cm niet correct zou zijn, omdat de verkoper de pony graag als een categorie D wilde houden. Freek is aldus van mening dat hem teneinde van de koop niet de correcte gegevens beschikbaar zijn gesteld op grond waarvan hij de te verwachten stokmaat van de pony kon vaststellen. Aangezien niet vaststaat of de door de verkoper aangeleverde gegevens correct waren, krijgt Freek van de rechter de gelegenheid om dit te bewijzen.

In het verdere verloop van de procedure ziet Freek af van de uitvoering van de bewijsopdracht. Freek brengt een verklaring van een dierenarts in. Kort samengevat wordt in deze verklaring aangegeven dat het feit dat er ponyschofthoogten gemeten zijn, niets afdoet aan het feit dat het dier bij de levering alle eigenschappen bezat die het tot een paard maken. Dit gebaseerd op het feit dat alle paarden als veulen worden geboren en dat op het moment dat het dier is uitgegroeid pas vast komt te staan of het dier een pony of een paard is.

Eindbeoordeling door de rechter

De rechter is van mening dat de ingebrachte verklaring er niet aan af doet dat Freek aan de hand van de beschikbare gegevens af kon leiden dat Piccolo in 7,5 maand tijd 6 cm was gegroeid en dat Piccolo in dit groeitempo op korte termijn te groot zou zijn als E-pony. Freek heeft in deze wetenschap welbewust een risico genomen dat de pony op korte termijn niet meer als pony zou worden goedgekeurd. Dat dit risico zich heeft gerealiseerd komt dan voor rekening van Freek. Indien Freek in zijn bewijsopdracht was geslaagd, had hij de gevolgen wellicht niet hoeven dragen.

De rechter wijst de vorderingen van Freek af.

Conclusie

Of een paard of pony aan de overeenkomst beantwoord, is afhankelijk van de staat op het moment van de levering. Gebreken voor de levering zijn voor rekening en risico van de verkoper. Gebreken na de levering zijn voor rekening en risico van de koper. Dat Piccolo na de levering door is gegroeid waardoor hij niet meer als pony kon worden goedgekeurd is aldus voor rekening en risico van Freek.

Bovenstaande casus is deels fictief. Voor de casus en beschrijving van de gerechtelijke procedure zijn de uitspraken ECLI:NL:RBARN:2004:AR3820 en ECLI:NL:GHARN:2006:AX6541 als rode draad gebruikt. De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. De uitkomst zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Heeft u zelf een juridisch paardenprobleem? schroom dan niet om uw paardenzaak vrijblijvend voor te leggen aan advocaat Femke de Reus uw specialist in hippisch recht.

0592-269 881

contact@reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!